Żywność przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego cz. III produkty spożywczeSprawozdawca F.Ries: Po przyjęciu na posiedzeniu plenarnym w dniu 14 czerwca 2012 r. stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu rozpoczęto nieformalne negocjacje z Prezydencją Cypryjską w celu osiągnięcia szybkiego porozumienia w drugim czytaniu. Po trzech rundach rozmów trójstronnych zespoły negocjacyjne Parlamentu i Rady osiągnęły w dniu 14 listopada 2012 r. porozumienie w sprawie przedmiotowego dossier. W dniu 18 grudnia 2012 r. tekst porozumienia przedłożono komisji ENVI pod głosowanie i został on zatwierdzony przeważającą większością głosów. Zgodnie z porozumieniem żywność dla osób nietolerujących glutenu nie jest objęta zakresem rozporządzenia. Oświadczenia, że dany produkt jest bezglutenowy lub ma niską zawartość glutenu w produktach spożywczych zostaną uregulowane. Oświadczenia dotyczące braku lub obniżonej zawartości laktozy zostaną uregulowane na mocy Rozporządzenia w spr. Przekazywania Konsumentom Informacji na Temat Żywności w takiej samej dwustopniowej procedurze w odniesieniu do glutenu. Tekst kompromisowy w odpowiednim motywie gwarantuje, że nowe przepisy zostaną sformułowane z uwzględnieniem opinii EFSA z dnia 10 września 2010 r. w sprawie poziomów laktozy. Nie stworzono żadnej specjalnej (pod) kategorii dla preparatów dla wcześniaków i niemowląt z niską masą urodzeniową; odrębnie dla każdego przypadku. W oparciu o stan zdrowotny niemowlęcia, podejmuje się decyzję w sprawie karmienia go preparatem leczniczym. Taki preparat leczniczy objęty jest kategorią żywności specjalnego przeznaczenia medycznego. W kompromisie uznano jednak potrzebę przyjęcia specjalnych wymogów dotyczących żywności specjalnego przeznaczenia medycznego opracowanej w celu zaspokajania potrzeb żywieniowych niemowląt. Ponadto w tekście kompromisowym zadbano o przegląd wymogów dotyczących pozostałości pestycydów, etykietowania, prezentowania, reklamowania, praktyk promocyjnych i handlowych w odniesieniu do preparatów dla niemowląt, które powinny również mieć zastosowanie do preparatów dla wcześniaków i niemowląt z niską masą urodzeniową. Kompromis uwzględnia postulat Parlamentu, aby nawiązać do definicji nanomateriałów technicznych zawartej w Rozporządzeniu w spr. Przekazywania Konsumentom Informacji na Temat Żywności oraz zażądać dowodów naukowych opartych na odpowiednich metodach badawczych nanomateriałów technicznych, aby wykazać, że substancje te spełniają kryteria włączenia. Wprowadzono gwarancje ochrony konsumentów przed wprowadzającymi w błąd informacjami zamieszczanymi lub wyrażanymi na etykietach, w prezentacji i reklamie żywności. Zezwala się  na upowszechnianie informacji przez podmioty działające w sektorze spożywczym wśród pracowników służby zdrowia.